Super User

prof. dr. hab. Aleksander Tobis   Prof. Aleksander Tobis urodził się 6 lutego 1932 r. w Kaźmierzu. Jego rodzicami byli Stanisław Tobis – nauczyciel i kierownik szkoły oraz Janina Tobisowa z domu Jasicka – nauczycielka. W 1955 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1960 r. Promotorem jego pracy magisterskiej, pisanej z zakresu prawa postępowania cywilnego, był prof. Władysław Siedlecki. Od września 1960 r. odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, składając w listopadzie 1962 r. egzamin sędziowski.  Profesor był związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1961 r. Zatrudniony najpierw na stanowisku asystenta, od stycznia 1963 r. – starszego asystenta, od października 1967 r. – adiunkta, od września 1972 r. – docenta, od maja 1982 r. – profesora nadzwyczajnego, a od grudnia 1989 r. do przejścia na emeryturę z dniem 1 października 2002 r. – na stanowisku profesora zwyczajnego.

W roku 1967 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Podstawy faktyczne orzeczeń o warunkowych zwolnieniach w świetle badań praktyki i teorii”, której promotorem był prof. Tadeusz Cyprian. Na jej podstawie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.  Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1971, po kolokwium habilitacyjnym, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Zasady orzekania w sprawach o warunkowe zwolnienie”. Uchwałą Rady Państwa z dnia 8 kwietnia 1982 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk prawnych, natomiast postanowieniem Prezydenta RP z dnia 12 grudnia 1989 r. – tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk prawnych.
Prowadził szereg zajęć dydaktycznych: ćwiczenia z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania karnego, wykłady z zakresu prawa karnego materialnego i penitencjarnego oraz seminaria magisterskie z zakresu prawa karnego materialnego, kryminologii i prawa penitencjarnego. Był promotorem trzech prac doktorskich, jednej pracy habilitacyjnej, recenzentem w kilkunastu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, w tym w czterech przypadkach w charakterze recenzenta powołanego przez Centralna Komisję ds. Stopni i Tytułu Naukowego. Pod jego kierunkiem około 600 osób przygotowywało prace magisterskie.
W okresie swego zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Aleksander Tobis pełnił wiele funkcji zarówno na Wydziale, jak i w Uniwersytecie. Między innymi: w latach 1972 – 1981 był kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej, natomiast od 1981 – 1984 roku  oraz od 1998 do 2002 roku – kierownikiem Katedry Prawa Karnego. Od 1972 – 1975 roku był kierownikiem Zawodowego Studium Administracji dla Pracujących, a w latach 1976 – 1981 – kierownikiem naukowo-dydaktycznym punktu Konsultacyjnego Wydziału w Koninie. W latach 1972 – 1975 był członkiem, a w latach 1987 – 1990 – przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz w latach 1982 – 1985 – Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studenckich. Od 1989 r. był członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. W latach 1977 – 1980 był kierownikiem Ośrodka Naukowo-Kulturalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Koninie. Wielokrotnie bywał opiekunem grup i roczników studenckich, zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych, a także kierownikiem praktyk studenckich.       
Pełnił również wiele funkcji poza Uniwersytetem. Między innymi w latach 1971 – 1975 był członkiem Rady ds. Penitencjarnych i Nieletnich przy Prezesie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, w latach 1973 – 1975 – członkiem Komisji Prawa Karnego przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Prawników Polskich, w latach 1975 – 1977 – członkiem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Poznania, w latach 1976 – 1978 – członkiem Rady Naukowej przy Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych w Warszawie, w latach 1985 – 1987 – członkiem Społecznej Rady Penitencjarnej przy Zakładzie Karnym we Wronkach, w latach 1987 – 1990 uczestniczył w pracach kodyfikacyjnych w charakterze członka Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.    
Uczestniczył w kongresach Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego w 1974 r. w Budapeszcie, w 1979 r. w Hamburgu oraz w 1989 r. we Wiedniu. W latach 1983, 1986 i 1990 przebywał na kilkumiesięcznych stażach naukowych w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu i w Kolonii.
Profesor nagrodzony został wieloma odznaczeniami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Aleksander Tobis zmarł 27 grudnia 2012 r. w wieku 80 lat. Pochowany został na cmentarzu Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.

źródło UAM w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji